ศูนย์ข้อมูล
 • แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด 15 พ.ย. 62(38)
 • คำสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุดราชการ ก.ค.  02 ส.ค. 61(34)
 • วาระประชุมเดือนกรกฎาคม2561 05 ก.ค. 61(39)
 • วาระประชุมเดือนมิถุนายน 2561 05 ก.ค. 61(38)
 •   สร้างสุขภาพ
 • รายละเอียดงบ QOF ปี 57 06 ม.ค. 57(145)
 • แจ้งการประชุมระบบส่งต่อ 02 ม.ค. 57(3)
 • ติดตามงานเยี่ยมบ้าน 29 ก.ค. 56(172)
 • ให้กรอกแบบปะเมินตนเอง CBL ส่ง  29 ก.ค. 56(164)
 •   งานบริหาร
 • แบบฟอร์มใช้ในการเบิกเงิน 12 พ.ค. 59(1026)
 • คำสั่งมอบอำนาจ ผวจ.๖๐๐ 25 พ.ย. 58(68)
 • ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดแนบคำขอจ้างลูกจ้างชั่วคราว 26 ต.ค. 58(82)
 • ตัวอย่างแบบประเมิน พกส. 26 ต.ค. 58(687)
 •   งานยุทธศาสตร์
 • เกณฑ์ความดีความชอบ2561 14 มี.ค. 61(41)
 • หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม2561 สปสช.เขต10 05 ม.ค. 61(71)
 • หนังสืออนุมัติงบค่าเสื่อม2561จังหวัด 05 ม.ค. 61(51)
 • แบบลงทะเบียนอบรม อสคใหม่ 24 ต.ค. 60(449)
 •   พัฒนา JHCIS
 • ทดสอบ ส่งแฟ้ม 06 ก.พ. 58(163)
 • ให้ตรวจสอบและส่ง18 แฟ้ม เม.ย. 53 ด่วน 08 พ.ค. 53(18)
 • ให้ปรับปรุง ข้อมูล 18 แฟ้มให้สมบูรณ์ 13 ก.พ. 53(18)
 • ขอเชิญ จนท.สอ.ประชุม Him.Pro&UC 07 ก.พ. 53(18)
 •   งานควบคุมโรค
 • ข้อให้ รง.กิจกรรมไข้เลือดออกด่วน 28 ก.ย. 58(44)
 • สถานการณ์และรายชื่อผู้ป่วย โรค DHF Lepto Flu MERS โรคพิษสุนั 18 ก.ย. 58(54)
 • กำหนดการส่งแฟ้มงานควบคุมโรค_2/58 05 ส.ค. 58(218)
 • เกณฑ์ Ranking_งานควบคุมโรค_1/58 ที่มีการปรับแก้ไขแล้ว 17 ก.พ. 58(5)
 •   งานภาคประชาชน
 • ไฟล์ประชุมงานสุขภาพภาคประชาชน 30 มิ.ย. 59(123)
 • ส่งเอกสาร 07 ก.ย. 58(68)
 • หลักฐานการจ่ายเงินค่าป่วยการ 05 ก.พ. 58(200)
 • ไฟล์วาระการประชุมงานภาคประชาชน 22 ส.ค. 56(165)
 •   งานประกันสุขภาพ
 • สิทธิ์หลังโอน dbpop ณ 10 ก.พ.59 11 ก.พ. 59(44)
 • สิทธิ์หลังโอน dbpop ณ 10 ม.ค.59 13 ม.ค. 59(39)
 • สิทธิ์หลังโอน dbpop ณ 10 ธ.ค. 58 13 ม.ค. 59(32)
 • สิทธิ์หลังโอน dbpop ณ 10 พ.ย. 58 30 ธ.ค. 58(32)
 •   งานคุ้มครองผู้บริโภค
 • แจ้งกำหนดการทำค่ายอุทุมพรเมืองพระฯ๔/๕๖ 18 ก.ย. 56(63)
 • แจ้งผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดประชุม๑๘กย๕๖ณห้องประชุมที่ว่าการ 17 ก.ย. 56(9)
 • แจ้งให้รพ.สต.ทุกแห่งได้กรอกเยี่ยมในบสต.๕ 05 ก.ย. 56(9)
 • วันที่ ๒๓กย๕๖อบรมอสม.เชี่ยวชาญคบส.ที่สสจ.ศก 05 ก.ย. 56(9)
 •   งานธุรการ/การเงิน
 • อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาม ว.2853 13 มิ.ย. 61(13)
 • วาระประชุมงานการเงิน 25 เม.ย. 61(26)
 • ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ปี 2557 02 ต.ค. 57(27)
 • แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี รพ.สต. เครือข่ายอุทุมพรฯโพธิ์ศรี24/1 24 ธ.ค. 56(75)
 •   งานพัฒนา PCU
 • ใบประกาศ อสม. 07 ธ.ค. 53(519)
 • ส่งรายงาน อสม.ต.กำแพงเดือน ก.ย.53 02 ต.ค. 53(567)
 • ส่งรายงาน อสม.ต.กำแพงเดือน ส.ค.53 01 ก.ย. 53(601)
 • ส่งรายงาน อสม.เดือนเมษายน 2553ต.กำแพง 01 พ.ค. 53(35)
 •   พัฒนาเครื่อข่ายโซนที่ 1
 • ส่ง ตบ.1 เดือนกันยายน 2560 รพ.สต.อี่หล่ำ 26 ก.ย. 60(23)
 • ส่ง ตบ.1 เดือนสิงหาคม 2560 รพ.สต.อี่หล่ำ 29 ส.ค. 60(25)
 • ส่ง ตบ.1 เดือนกรกฎาคม 2560 รพ.สต.อี่หล่ำ 27 ก.ค. 60(20)
 • ส่ง ตบ.1 เดือนมิถุนายน 2560 รพ.สต.อี่หล่ำ 26 มิ.ย. 60(29)
 •   พัฒนาเครื่อข่ายโซนที่ 2
 • ส่ง ตบ1(อสม)ตาเกษ เดือน มีค.63 คะ 26 มี.ค. 63(2)
 • ส่ง ตบ1. ก.พ. 63 โพธิ์ชัย ครับ 04 มี.ค. 63(4)
 • ส่ง ตบ1(อสม)ตาเกษ เดือน กพ..63 คะ 25 ก.พ. 63(1)
 • ส่ง ตบ1(อสม)ตาเกษ ให้ หน.มนูญค่ะ 29 ม.ค. 63(1)
 •   พัฒนาเครื่อข่ายโซนที่ 3
 • ปะอาว ส่งข้อมูลรหัสผู้ใช้ ให้พี่มนูญ 11 พ.ค. 61(15)
 • ไฟล์แก้ไขข้อมูลอสม. ปะอาว 01 พ.ค. 61(59)
 • ฐานข้อมูล พิมพ์บัตร อสม.ปะอาว 07 ก.พ. 60(26)
 • ฐานข้อมูล อสม.ปะอาว 15 พ.ย. 59(24)
 •   พัฒนาเครื่อข่ายโซนที่ 4
 • รพ.สต.โคกจาน ส่งรายงาน อสม. ตบ.1 = 01-2561 19 ก.พ. 61(17)
 • รพ.สต.โคกจาน ส่งรายงาน อสม. ตบ.1 = 12-2560 19 ก.พ. 61(12)
 • รพ.สต.โคกจาน ส่งรายละเอียดแก้ไขข้อมูล อสม ปี 2561 ครับ 19 ก.พ. 61(57)
 • รพ.สต.โคกจาน ส่งรายงาน อสม. ตบ.1 = 11-2560 03 ม.ค. 61(15)
 •   พัฒนาเครื่อข่ายโซนที่ 5
 • ส่งรายงานอสม.เดือนกรกฎาคม61 รพ.สต.บ้านหนองหัวหมู 25 ก.ค. 61(14)
 • ส่งรายงาน อสม. เดือน พค.61 หนองหัวหมู 30 พ.ค. 61(14)
 • ส่งรายงานอสม.เดือนพฤษภาคม61รพ.สต.หนองแคน 22 พ.ค. 61(8)
 • แก้ไขข้อมูล อสม.หนองไฮ ปี 61 01 พ.ค. 61(36)
 •   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 22 มิ.ย. 55(932)
 • ใบสมัครสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 22 มิ.ย. 55(606)
 • การส่งข่าวสมาคม 22 มิ.ย. 55(18)
 •   ประชุมอบรม/สัมมนา/ศึกษาต่อ/ศึกษาดูงาน
 • ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม 30 ต.ค. 58(43)
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 30 ก.ย. 58(44)
 • สมัครเข้ารับการฝึกอบรม การควบคุมภายใน ด้านการเงิน 14 ก.ย. 58(95)
 • ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและจัดส่งผู้เข้าอบรม 01 ก.ย. 58(40)
 •     ส่งข่าว