แสดง วันเวลา/ชื่อผู้รับ

 ที่ ศก 0632/ว381  ซักซ้อมแนวทางในการจัดชื้อนำ้มันเชื้อเพลิงการปฎิบัติราชการภารกิจของหน่วยงาน

ส่งถึง  21   แห่ง
  รพ.สต.อีหล่ำ,   รพ.สต.ก้านเหลือง,   รพ.สต.อ้อมแก้ว,   รพ.สต.ทุ่งไชย,   รพ.สต.ยางเอือด,  
รพ.สต.โนนแตน,   รพ.สต.หนองไฮ,   รพ.สต.ขะยูง,   รพ.สต.ตาเกษ,   รพ.สต.หัวช้าง,  
รพ.สต.หนองนกเจ่า,   รพ.สต.แต้,   รพ.สต.น้ำท่วม,   รพ.สต.แข้,   รพ.สต.โพธิ์ชัย,  
รพ.สต.ปะอาว,   รพ.สต.พงพรต,   รพ.สต.หนองแคน,   รพ.สต.หนองหัวหมู,   รพ.สต.โคกหลาม,  
รพ.สต.โคกจาน,  

 รับแล้ว  0  แห่ง
   ,  

 ยังไม่รับ  21    แห่ง
  รพ.สต.อีหล่ำ,   รพ.สต.ก้านเหลือง,   รพ.สต.อ้อมแก้ว,   รพ.สต.ทุ่งไชย,   รพ.สต.ยางเอือด,   รพ.สต.โนนแตน,   รพ.สต.หนองไฮ,   รพ.สต.ขะยูง,   รพ.สต.ตาเกษ,   รพ.สต.หัวช้าง,   รพ.สต.หนองนกเจ่า,   รพ.สต.แต้,   รพ.สต.น้ำท่วม,   รพ.สต.แข้,   รพ.สต.โพธิ์ชัย,   รพ.สต.ปะอาว,   รพ.สต.พงพรต,   รพ.สต.หนองแคน,   รพ.สต.หนองหัวหมู,   รพ.สต.โคกหลาม,   รพ.สต.โคกจาน,